اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

لیست مدارس کرمان به همراه آدرس و شماره تلفن

 لیست مدارس مقطع دبستان استان کرمان

جنسیت

نام

نوع

ناحیه

آدرس

تلفن

پسرانه

امیدفردا

عادی-دولتی

1

ابتداى خیابان مالک اشتر

034-2518740

دخترانه- پسرانه

ایثار

عادی-دولتی

1

ابوذرشمالی کوى 36

034-2530418

دخترانه

حضرت رقیه (س )

عادی-دولتی

1

آسیابادکوچه شهیدرجائی

034-2513315

دخترانه

کربلا

غیردولتی

1

بزرگراه امام روبروى هتل گواشیرپشت لی لی پوت

034-3224608

پسرانه

شهیدمحمدنگارستانی

عادی-دولتی

1

بلوار22بهمن کوى ش 13

034-3225362

پسرانه

محمدرسول الله (ص )

غیردولتی

1

بلوارقدس شهرک شهیدقندى بلوک 3پلاک 33

034-2511780

دخترانه

نیایش

عادی-دولتی

1

بلوارولی عصرحدفاصل چهارراه جوپارى و

دانشگاه آزادخیا

034-2263538

پسرانه

ثارالله

غیردولتی

1

پانصددستگاه خ خرمشهرپادگان قدس سابق

034-2521116

034-2521110

پسرانه

شهیددکترچمران

عادی-دولتی

1

جاده تهران -بعدازپل راه آهن روستاى حاجی آباد

 -

دخترانه

شهیدچمران

عادی-دولتی

1

جاده تهران روستاى شهیدباهنر

034-2111600

پسرانه

خیام

عادی-دولتی

1

جاده تهران روستاى قائم آباد

034-2610116

پسرانه- دخترانه

شهداى مرصاد

عادی-دولتی

1

جاده جوپارکوى فرهنگیان

034-3210151

دخترانه

امام محمدباقر(ع )

عادی-دولتی

1

چهارراه خواجو

034-2515130

پسرانه- دخترانه

شهیدحجت

عادی-دولتی

1

خ ابوذرجنوبی

034-3210549

دخترانه

حدیث

غیردولتی

1

خ ابوذرک لاله

034-2511765

دخترانه

نوین (دخترانه )

غیردولتی

1

خ احمدى غربی کوى 23

034-2267130

دخترانه

استعدادهاى عالی حضرت رقیه (س)

غیردولتی

1

خ استقلال کوى غزال

034-2515866

دخترانه

امیرالمومنین

عادی-دولتی

1

خ امام -ک صاحب العصر

034-2223670

دخترانه

انصار

غیردولتی

1

خ امام کوى والی آبادامام (1)

034-2267467

دخترانه

نبوت سعیدى

عادی-دولتی

1

خ پادگان شهیدبهشتی روستاى سعیدى

034-269805

پسرانه

شهداء 21

عادی-دولتی

1

خ سربازخ آیت ا...دستغیب

034-3317820

دخترانه

زینبیه

عادی-دولتی

1

خ سربازک دوازده امام

034-3317672

دخترانه

شهداى شماره 5

عادی-دولتی

1

خ سلسبیل جنب کتابخانه شهیدبهشتی

034-3311125

پسرانه

بلال حبشی

عادی-دولتی

1

خ سلمان فارسی ک روزبه

034-3322129

دخترانه

فاطمیه

عادی-دولتی

1

خ سلمان فارسی ک روزبه

034-3341380

پسرانه

کوشش

غیردولتی

1

خ شهاب خ رازى خ حسن فدایی

034-2266724

پسرانه-دخترانه

استقلال

عادی-دولتی

1

خ شهدائروبروى خانه معلم

034-3324120

پسرانه- دخترانه

نصر- معصومیه

عادی-دولتی

1

خ شهیدقدوسی شهرک زمزم

034-3311295

پسرانه

علوى

غیردولتی

1

خ شهیدمصطفی خمینی

034-3230391

دخترانه

گلستان

غیردولتی

1

خ شهیدمصطفی خمینی ابتداى خیابان رازى

034-224825

پسرانه -دخترانه

غدیر -نسیبه

عادی-دولتی

1

خ شهیدمصطفی خمینی روبروى داروپخش

034-2264600

دخترانه

شهداى فرهنگیان

عادی-دولتی

1

خ شهیدمصطفی خمینی کوچه 28

034-3239340

پسرانه

شهداء شانزده

عادی-دولتی

1

خ شهیدمطهرى پشت ترمینال

034-2514459

پسرانه- دخترانه

شهیدسیدعبدالرسول مهدوى- چهارده خرداد

عادی-دولتی

1

خ فلسطین جنب شیخ شهاب الدین

034-3318031

دخترانه

بهارمعرفت

غیردولتی

1

خ فیروزه کوى ش 4

034-2520784

پسرانه

شهداء 20

عادی-دولتی

1

خ گلدشت

034-231323

دخترانه

 مادر

غیردولتی

1

خ گلدشت کوى شماره 36

034-3224976

دخترانه

ساره

عادی-دولتی

1

خ گوهرى خ شهیدنگارستانی

034-3229439

پسرانه

ابوریحان

غیردولتی

1

خ مطهرى کوچه 33

034-2221100

دخترانه

سردارجنگل

عادی-دولتی

1

خ هفده شهریورچهارراه حجتیه

034-3311128

پسرانه

فرزانگان

غیردولتی

1

خواجومقابل خیابان خرمشهر

034-2520425

دخترانه

شهیدحسن فدایی

عادی-دولتی

1

خیابان سربازسه راه هفده شهریور

034-3310311

پسرانه

آیت اله بروجردى

عادی-دولتی

1

خیابان سربازسه راه هفده شهریورپشت مدرسه فرهنگ

034-3311522

پسرانه

شهیدحسین فهمیده

عادی-دولتی

1

خیابان میرزاکوچک خان کوى شماره 52

034-3217919

دخترانه

شهیدعرب سلغار

غیردولتی

1

دانشگاه آزادشهرک شهیدایرانمنش

034-3210089

پسرانه

امامت (پ )

عادی-دولتی

1

روس ت آى سعیدى جنب لشکر

034-3510682

دخترانه

 نرگس

عادی-دولتی

1

روستاى باقرآباد

034-3570165

دخترانه

جعفرطیار

عادی-دولتی

1

روستاى قائم آباد

 -

پسرانه

شهادت سرآسیاب فرسنگی

عادی-دولتی

1

سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

034-3410610

پسرانه

شهیدبختیارى

عادی-دولتی

1

سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

 -

دخترانه

شهیده اشرف گنجوئی

عادی-دولتی

1

سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

034-3411614

دخترانه

قدس

عادی-دولتی

1

سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

034-3411320

پسرانه

شهیدمحمدالدوره

عادی-دولتی

1

سرآسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

034-3411614

پسرانه

فردوس

غیردولتی

1

سرآسیاب فرسنگی خیابان شهیدبهشتی نرسیده به پادگان

034-3411767

دخترانه

شهداسی وهفت

عادی-دولتی

1

سه راه ترمینال

034-2115343

پسرانه

امام جواد(ع )

غیردولتی

1

شهرک ایرانمنش خ حافظان قرآن

034-3212081

دخترانه

میرزارضاى کرمانی

عادی-دولتی

1

شهرک جماران

034-3232774

دخترانه

شهیدروحی

عادی-دولتی

1

شهرک شهیدایرانمنش

 -

پسرانه

موعود

غیردولتی

1

شهرک شهیدایرانمنش نرسیده به استخرشنا

034-3216100

دخترانه

حضرت فاطمه (س )

غیردولتی

1

شهرک شهیدمطهرى

034-2119506

دخترانه

امام حسن مجتبی (ع )

غیردولتی

1

شیخ احمدکافی پشت ترمینال کوى دى پلاک 79

034-2235055

پسرانه

امام هادى (ع )

غیردولتی

1

کرمان

034-2235844

پسرانه

 ایثارگران

غیردولتی

1

کرمان

034-2519246

پسرانه

راه سعادت

غیردولتی

1

کرمان

034-3222600

پسرانه

نوین

غیردولتی

1

کرمان

034-3224971

پسرانه

آیین مهر

غیردولتی

1

کرمان ابوذردوم کوچه 14

034-3218230

پسرانه

شهداى چهار

عادی-دولتی

1

کرمان بلوار22بهمن جنب شهربازى

034-3311322

دخترانه

شهداء 4

عادی-دولتی

1

کرمان بلوار22بهمن جنب شهربازى

034-3311322

دخترانه

گلهاى بهشت

غیردولتی

1

کرمان جاده جوپارى مجتمع مسکونی فرهنگیان فاز 2کوى مهدى

034-3211157

دخترانه

فاطمه بنت اسد

غیردولتی

1

کرمان خ شیخ احمدکافی شمالی بعدازدرمانگاه ک 8مترى پ 40

 -

پسرانه

سماء

غیردولتی

1

کرمان خ گلدشت

034-3220342

دخترانه

انبیائ

عادی-دولتی

1

کرمان سرآسیابفرسنگی خ شهیدبهشتی

034-3414432

پسرانه

شهیدزنده روح

عادی-دولتی

1

کرمان شاهزاده محمدسه راه برق

034-3314790

پسرانه

ولیعصر(عج )

عادی-دولتی

1

کوهپایه

034-4112140

دخترانه

مهددانش ده لولو

عادی-دولتی

1

کوهپایه -ده لولو

 -

دخترانه

آزادگان

عادی-دولتی

1

میدان رسالت کوچه طالقانی شماره 38

-

پسرانه

معلم

عادی-دولتی

2

ابتداى خیابان ابن سیناغربی

034-2231144

دخترانه

معصومیه

عادی-دولتی

2

اختیارآبادخ امام خمینی خ معلم

-

دخترانه

والفجر

عادی-دولتی

2

اختیارآبادخ امام ک شهیدراورى

-

پسرانه

مهدى عراقی

عادی-دولتی

2

اختیارآباد-خ طالقانی

-

دخترانه

سمیه

عادی-دولتی

2

انتهاى خ شهیدرجائی ک گلستان

-

پسرانه

سیدالشهدائ 2

غیردولتی

2

اول خ مهدیه ک شماره 3

034-2265252

دخترانه

سیزده آبان

عادی-دولتی

2

باغین خ امام ک 6مترى امید

-

دخترانه

حمیدنامجو

عادی-دولتی

2

باغین -خ جهاد

-

پسرانه

دارالعلوم

غیردولتی

2

بلوارپارادیس کوچه شماره 45

034-2713933

پسرانه

 نور

غیردولتی

2

بلوارجمهورى 20مترى نادر

034-2452565

پسرانه

پویا

غیردولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی 20مترى نادرکوى 4پلاک 5

034-2471175

دخترانه

بوعلی

غیردولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی بلوارامیرکبیربلواربوعلی

034-2115410

پسرانه

بوعلی

غیردولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی بلوارامیرکبیرکوى استادان

034-2111955

پسرانه

معراج

عادی-دولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی بلوارهوانیروزبلوارولی عصر

034-2115060

دخترانه

فقاهت

عادی-دولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی خ اصلی طاهرآباد

-

دخترانه

پژوهش

غیردولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی خ امام جمعه 20مترى توحیدپ 30

034-2444586

دخترانه

مریم

عادی-دولتی

2

بلوارجمهورى اسلامی خ فتح المبین شهرک شهیدباهنر

034-2474910

 

آیا می دانستید مدارس مطرح ایران به منظور هوشمندسازی از سامانه مدیریت یادگیری مَدیار استفاده می نمایند؟

لیست مدارس پسرانه غیرانتفاعی کرمان در مقطع متوسطه اول

  جنسیت نام مدرسه شماره تلفن آدرس
ناحیه 1 پسرانه پروفسوررجبعلی پور 3432530994 کرمان - خیابان فیروزه - کوچه شماره 8- پلاک 60
پسرانه غ دولتی پیام 3433315703 خیابان سرباز ساختمان سنگی ک. پ 7616753475
پسرانه ابوریحان 3432222271 کرمان خ شهاب کوچه6
پسرانه المهدی 3432510302 انتهای بلوار قدس نبش پل ابوذر
پسرانه سما 3433243047 کرمان خیابان گلدشت کوچه 51
پسرانه نوین 3432163221 شهرک مطهری
ناحیه 2 پسرانه نوردانش 3432819231 بلوار هوانیروز انتهای کوچه32
پسرانه نیک اختر 3432443945 امام جمعه کوچه 13 پلاک 13
پسرانه راهیان علم 3433124131 خیابان شهدای فتح آبادان نبش کوچه 4
پسرانه مهر 3432141054 شهرک لاله خیابان شهید زریسفی کوی 6 درب اول
پسرانه ابرار 3433115762 بزرگراه شمالی بلوار بلدالامین سمت چپ درب دوم متوسطه دوره اول ابرار
پسرانه دبیرستان دوره اول هوشمند شهید مهدوی 3432116090 کرمان بلوار جمهوری روبروی دانشکده فنی

آیا می دانستید مدارس مطرح ایران به منظور هوشمندسازی از سامانه مدیریت یادگیری مَدیار استفاده می نمایند؟

لیست مدارس دخترانه غیرانتفاعی کرمان در مقطع متوسطه اول

  جنسیت نام مدرسه شماره تلفن آدرس
ناحیه 1 دخترانه دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3433217913 کرمان- شهرک شهید ایرانمنش 2 خیابان 14 معصوم ابتدای خیابان کلانتری 19 روبروی مسجد 14 معصوم
دخترانه بهاردانش 3433313208 خیابان 17 شهریورکوچه 18
دخترانه کربلا 3433224714 کرمان خیابان سی متری حجت کوچه 2
دخترانه راهنمایی پرورش 3432466502 خیابان شهید صدوقی کوچه 3 درب دوم
دخترانه فروغ دانش 3432264962 خ مصطفی خمینی خ میر کمالی رو بروی آژانس صدرا سیر
دخترانه فرشچیان 3432515608 ابوذر شمالی کوچه 2 پلاک 4
دخترانه درخشش 3433213117 شهرک ایرانمنش یک حافظان قران 6
دخترانه دبیرستان دخترانه دوره اول ثارالله کرمان- پانصد دستگاه -بلوارامام حسین علیه السلام - مجتمع آموزشی ثارا...
دخترانه پایندگان 3432512486 ;کرمان ابوذر شمالی کوچه30 پلاک 47
ناحیه 2 دخترانه فروغ علم 3432823929 بلواررضوان کوچه 6
دخترانه مشاهیر 3433121015 خیابان مدیریت کوچه 6 پلاک 128
دخترانه دانشوران 3432469280 بلوار جمهوری - جنب تالار گل ها
دخترانه دبیرستان دوره اول دخترانه غیر دولتی ریحانه شعبه 2 3432430393 بلوار شیراز خیابان حافظیه کوچه11
دخترانه شهید مهدوی 3432122306 بلوار هوشنگ مرادی -هوشنگ مرادی 2
دخترانه امام هادی (ع) 3432436765 پروین اعتصامی15 شرقی4
دخترانه ره پویان 3432449052 کرمان بلوار میثم نبش کوچه 18
دخترانه اختر 3432111556 بلوار کشاورز کوی 14درب دوم سمت چپ
دخترانه دبیرستان دوره اول دخترانه غیردولتی ریحانه شعبه1 3432443777 بلوار جمهوری اسلامی- هزاریکشب جنوبی - نبش کوچه شماره 3
پسرانه بقیه الله 3432514006 خیابان ابوذر شمالی کوچه 36 پلاک 31
پسرانه معاد 9033978938 شهرک 14 معصوم روبروی ترمینال جدید خیابان ب کوچه 12
پسرانه نوین 3432164660 کرمان شهرک مطهری بلوار نسیم کوچه1 دبستان پسرانه دوره دوم نوین
پسرانه موعود 3433221894 شهرک شهید ایرانمنش: خیابان ثاراله کوچه12
پسرانه نوین 3433224971 بزرگراه امام ابتدای 30متری حجت
پسرانه ابوریحان 3432221100 خیابان مطهری کوچه 33
پسرانه گلستان ایثار 3432510116 خیابان مالک اشتر شمالی ک22
پسرانه سما 3433214677 خیابان گلدشت - کوچه 51
پسرانه دبستان پسرانه شعبه1 امام هادی 3432235844 خ میرزا آقاخان شمالی ک 7
پسرانه دبستان پسرانه اندیشه پویا(دوره دوم) 3432520655 کرمان خیابان ابوذر شمالی کوچه 32
ناحیه 2 پسرانه نوردانش 3432820165 بلوار هوانیروز بلوار بعثت خیابان زنبق
پسرانه نیک اختر 3432460837 بلوار نصر، خیابان پارسا ، جنب پارسا 4
پسرانه نیک اختر 3432471663 خیابان لاری نجفی کوچه 9
پسرانه آرمان دانش 3432454547 خیابان امام جمعه 5
پسرانه علامه دهخدا 3432222730 خ قرنی کوچه 14 پلاک 52
پسرانه مهر 3432436744 شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم کوی 13 سمت چپ درب اول
پسرانه مهر 3432141052 شهرک لاله خیابان شهید زریسفی کوی 6 درب دوم
پسرانه البرز 3432445524 خ جهاد ک 8

لیست مقالات